Algemene voorwaarden

BOUD bv (verder BOUD of “wij”) neemt jouw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document leggen we uit hoe we persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

De verantwoordelijke voor de verwerking is BOUD bv, Beekstraat 112, 2830 Willebroek, BE 0441.637.733

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan je steeds contact opnemen met Simon Lauwers, simon@bouwenmetboud.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij je vragen je te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt BOUD bv gegevens?

BOUD verzamelt en verwerkt gegevens wanneer je als klant op ons een beroep doet voor werken (nieuwbouw, renovatie, enz). Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met jou sluiten.

Ben je leverancier / onderaannemer, dan verwerken wij jouw gegevens of die van je contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. In dat geval is het ook mogelijk dat wij jouw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.

Verder verwerken wij jouw gegevens, als klant of als leverancier / onderaannemer, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Tot slot kan het zijn dat wij je gegevens verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op jouw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt BOUD bv ?

Wij verzamelen enkel de gegevens die je ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor je op ons beroep doet. Dit zijn onder andere jouw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over je gezinssamenstelling en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geef je ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van jouw architect of andere partijen waarmee je samenwerkt.
De gegevens kunnen ook betrekking hebben op je interesses in of plannen voor een toekomstig project.

Van leveranciers / onderaannemers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de werken goed in te plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het type werken.

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.
Gegevens over jouw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Hoe verzamelt BOUD bv jouw gegevens?

Jouw gegevens verzamelen wij wanneer je daartoe (papieren of elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van jou. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers / onderaannemers die actief zijn op onze werven en die we bekomen van de leveranciers zelf.
Ook bij direct marketing komt het voor dat wij je gegevens verkrijgen van derden. Wij delen je dan mee via welk kanaal we jouw gegevens verkregen hebben.

Op onze website maken wij gebruik van cookies waarover je meer informatie kan vinden op onze cookiepolicy. Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op jou als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij jouw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om jou in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door BOUD bv ?

In beginsel verzamelen en verwerken wij jouw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met jou hebben als gevolg van jouw opdracht en het contract dat wij met jou sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers / onderaannemers en voor de verwerking “boekhouding”.
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en jouw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door jou een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Je gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.
Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers / leveranciers / onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.
Soms zijn wij verplicht om gegevens door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Je gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Toch kan dit gebeuren in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten. Dan worden jouw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming
van je rechten wordt gesloten.

Jouw rechten

Je kan de gegevens die wij over jou verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Simon Lauwers, simon@bouwenmetboud.be met een bewijs van je identiteit. Dat vragen wij om te verhinderen dat je gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien je het niet eens bent met de manier waarop BOUD jouw gegevens verwerkt, kan je steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

BOUD behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.